Lt. Gen. ir.D.H.G. Brethouwer

KG no. 31487, 6e Komp, M.Stammlager 371, Stanislau.

 Tekening in 1943 in Stanislau gemaakt door de hr. Cohen Stuart.

 

Korte Levensbeschrijving van Ir. Derk Hendrik Gerhardus Brethouwer
- Geb. 3 Juni 1898 te Arnhem. Eindexamen H.B.S. aldaar in 1915.

- Na opleiding aan de K.M.A. te Breda op 12 aug. 1918 aangesteld tot 2e Luitenant der Art. en geplaatst bij de

Kust-Artillerie te Den Helder .

- Op: 12-8-' 20 benoemd tot le Ltnt.

- Gehuwd op 12-8-'21 met Maatje Cornelia van den Berg; geb. 23-06-1897 te Gorinchem; overl. 18 -10-1987 te Leidschendam.

Drie kinderen: Cornelia geb.9-10-'22 (overl. 1-3-2005), Anna Maria 16-4-'26, Derk Hendrik Gerhardus 29-12-'34.

- Van eind '22 tot '26 te 'werk gesteld als Lid der Commissie van Proefneming te den Haag.

- Van '26 - '29 de "Cursus voor hogere technische vorming van officieren" aan de T.H. te Delft (brevet van bekwaamheid voor de Technische Staf van de Minister van Oorlog).

Deze cursus gecombineerd met de studie voor Werktuigkundig Ingenieur; diploma behaald in jan. 1932.

- Van sept.' 29 tot 15 april '40 werkzaam bij het Staatsbedrijf der, Artillerie-Inrichtingen aan de Hembrug.

- Jan. '36 bevorderd tot kapitein. Gespecialiseerd in de constructie en beproeving van munitie.

- Op 15-4-'40 gedetacheerd bij de luchtdoelartillerie te Bergen, teneinde één jaar troependienst te verrichten.

Op 15-7-'40 op non-activiteit gesteld.

- Van l5-11-'40 tot 1-9-'41 werkzaam als bedrijfsingenieur en leider van de Afd.Algemene Zaken bij het

Nationaal Luchtvaart Laboratorium te Amsterdam.

- In Duitse krijgsgevangenschap van 15-5-'42 tot 30-5-'45 , studies in waarschijnlijkheidsrekening, organisatie en Engels.

- In sept. '45 te werk gesteld bij de Technische Staf van de Kon.Landmacht.

In dec. '45 tot (tijdelijk) majoor benoemd. Op 30-4-'46 benoemd tot Hoofd van de Reparatie-Inrichtingen en Materieel-Inspectie (RIMI).

- Juli '46 bevorderd tot (tijdelijk) Luit.Kolonel.

Gedurende april '47 uitgezonden naar Batavia en Bandoeng met een bijzondere opdracht.

- Op 1-3-'48 benoemd tot (tijd.) Kolonel.

- Op 1-5-'48 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

- Op 15-10-'48 benoemd tot Kolonel.

- Met ingang van 12-9-'48 benoemd tot Directeur Technische Dienst (Afd.K5 van het Ministerie v.Oorlog) onder handhaving van de

functie van Hoofd RIMI. De Staf van de V.C.A.(Verbinding Civiele Autobedrijven) overgep1aatst van Rotterdam naar den Haag en samengesmolten met de RIMI.

- In maart '48 opdracht ontvangen van de Chef v.d.Gen.Staf een leerboek te schrijven voor het onderwijs in de

waarschijnlijkheidsrekening ten behoeve van de cadetten der artillerie. In jan.'50 is het boek getiteld “Stastitistica -Ballistica” in druk verschenen (leerboek No 1753 K.M.A.).

- Op 1-11-'49 bevorderd tot Generaal~Majoor. Op 15-4-'50 van het Wapen der Artillerie overgeplaatst naar het nieuw opgerichte

Dienstvak van de Technisch Dienst.

- Op 1-10-'50 benoemd tot Directeur Materieel Landmacht.

- Op 1 -11-'51 benoemd tot Luit.Gen.v.d.Teçhnische Dienst.

- Op 1 april 1953 op 'verzoek eervol ontslagen en benoemd tot Reserve-Luit.Gen.van de Technische Dienst onder verlening van de onderscheiding van Ridder in de Orde van de Ned. Leeuw.

- Op gelijke datum benoemd tot Directeur van de N.V. Hollandse Signaalapparaten te Hengelo (O).

Op 1-1-'57 benoemd tot Voorzitter van de Directie van genoemde N.V.

Op 1-7-'58 op verzoek eervol ontslagen als Directeur-Voorzitter en benoemd tot Commissaris der N.V. , tot 1970 (leeftiijdsgrens).

- Gedurende 9 maanden in 1963/1964 benoemd tot Directeur van de N.V.Machinefabriek "Breda” v.h. Backer en Ruebb; daarna commissaris tot het bereiken van de leeftijdsgrens.

- Van april 1953 tot 1970 Commissaris van de N.V. Franerex te Woensdrecht.

- Sedert sept. 1970 woonachtig in Verzorgingsflat “Swaenendreef” , Marconilaan 75 te Lisse.

Sinds 1971 Voorzitter van die Stichting.

- Overleden op 1 jan. 1979 te Lisse.

Mijn vader, de latere Lt. Gen. ir.D.H.G. Brethouwer heeft in Stanislau ook als krijgsgevangene gezeten (was toen kapitein). Binnenkort worden toegevoegd afbeeldingen van een.

Deze pagina is mede tot stand gekomen door zijn zoon: Ir.D.H.G.Brethouwer

Stanislau 13 december1942

 

 


Stanislaudoosje cq sigarettendoosje met als voorstelling "Joris en de draak"

 


Kriegsgefangenenpost 1943

 

Den Helder 3 september 1922, Fort Harssens


 

Lt. Gen. ir.D.H.G. Brethouwer Directeur Materieel Landmacht, 1952

 Klik hier voor alles over andere Stanislau krijgsgevangenen